💠از حکیمى پرسیدند که عجیب ترین موجود عالم چیست؟

 

👌گفت :انسان

 

🔷زیرا براى به دست آوردن  مال، سلامتى اش را به خطر مى اندازد.

 

🔶 وپس از آن که مالى به دست آورد براى باز یابى صحت و سلامتى اش مصرف مى کند.

 

🔷چنان غم آینده را مى خورد که از امروز خود لذتى نمى برد.

 

چنان زندگى مى کند  که گویا هرگز نمى میرد.

 

اما چنان مى میرد که گویى  اصلا زنده نبوده است.